ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Ολοκλήρωση Εαρινού Εξαμήνου 2020 – Τελικές Εξετάσεις

Το INTERCOLLEGE, ενόψει της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζονται στην Κυπριακή Δημοκρατία για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας πανδημίας του νέου κορονοϊού (COVID-19), επιθυμεί να πληροφορήσει τους φοιτητές/φοιτήτριες και τους γονείς τους για τα ακόλουθα:

Ολοκλήρωση Εαρινού Εξαμήνου 2020 – Τελικές Εξετάσεις

Εξ’ Αποστάσεως Μαθήματα: Η παράδοση όλων των μη-εργαστηριακών, θεωρητικών μαθημάτων των ακαδημαϊκών προγραμμάτων του Intercollege μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης του Κολλεγίου, συνεχίζεται κανονικά και αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη Μαϊου 2020.

Εργαστηριακά Μαθήματα: Η παράδοση των εργαστηριακών μαθημάτων των ακαδημαϊκών προγραμμάτων του Intercollege θα ξεκινήσει δια ζώσης από την Δευτέρα, 1η Ιουνίου 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον ίδιο μήνα. Οι φοιτητές και φοιτήτριες θα λάβουν το αναλυτικό πρόγραμμα διεξαγωγής των εργαστηριακών τους μαθημάτων από τους διδάσκοντες τους.

Ημερομηνία Διεξαγωγής Τελικών Εξετάσεων: Οι τελικές εξετάσεις για όλα τα μαθήματα των ακαδημαϊκών προγραμμάτων του Intercollege, θα διεξαχθούν δια ζώσης κατά την περίοδο 01/06/2020 μέχρι 03/07/2020 με εξαίρεση το πρόγραμμα της Υποκριτικής Τέχνης που αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 17/07/2020.

Τρόπος Διεξαγωγής και Διάρκεια Τελικών Εξετάσεων: Οι τελικές εξετάσεις θα διεξαχθούν δια ζώσης σε ειδικά διαρρυθμισμένες αίθουσες/χώρους του Intercollege. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν τμηματικά ανά έτος και ανά πρόγραμμα και θα έχουν μέγιστη διάρκεια 2-3 εβδομάδων ανάλογα με το συγκεκριμένο πρόγραμμα και το έτος σπουδών.

Πρόγραμμα Τελικών Εξετάσεων: Οι ημερομηνίες  διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων συνδέονται με την ολοκλήρωση των εργαστηριακών μαθημάτων του κάθε προγράμματος ούτως ώστε να επιτευχθούν όλα τα προβλεπόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Intercollege θα λάβουν το αναλυτικό πρόγραμμα των τελικών τους εξετάσεων για το πρόγραμμα σπουδών τους από τους διδάσκοντες τους.

Πρωτόκολλα – Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας: Τα εργαστηριακά μαθήματα και οι τελικές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης, θα καλύπτονται από αυστηρά πρωτόκολλα για τον περιορισμό της Πανδημίας καθώς και από ειδικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που θα εφαρμόζονται τόσο από τους φοιτητές/φοιτήτριες όσο και από το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Intercollege. Θα υπάρξουν επίσης ειδικές πρόνοιες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Intercollege που ανήκουν στις ευάλωτες/ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Όλα τα πρωτόκολλα που θα υιοθετηθούν και τα μέτρα που θα εφαρμοστούν θα κοινοποιηθούν αναλυτικά στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Κολλεγίου μέχρι τις 25/05/2020.

Φοιτητές Εκτός Κύπρου: Ο μικρός αριθμός των φοιτητών και φοιτητριών του Intercollege οι οποίοι  βρίσκονται εκτός Κύπρου, θα παρακαθήσει στις τελικές τους εξετάσεις, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο, εξ’ αποστάσεως με την χρήση εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που δόθηκαν από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση. Παρομοίως, τα εργαστηριακά μαθήματα για τους φοιτητές που βρίσκονται εκτός Κύπρου θα παραδοθούν, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο, δια ζώσης όταν γίνει εφικτή η επιστροφή των εν λόγω φοιτητών στο Κολλέγιο.

Λειτουργία Διοικητικών και Ακαδημαϊκών Τμημάτων

Τα διοικητικά και ακαδημαϊκά τμήματα του Intercollege συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά εκτελώντας τα καθήκοντα τους κυρίως από το σπίτι. Ενόψει της επανέναρξης παράδοσης των εργαστηριακών μαθημάτων και την διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων δια ζώσης όπως αναφέρεται πιο πάνω, αναμένεται και η ταυτόχρονη, σταδιακή επιστροφή επιλεγμένου διοικητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού στους χώρους του Κολλεγίου.

Ενδεχόμενο Αναζωπύρωσης της Πανδημίας

Σε περίπτωση που από σήμερα και μέχρι τις 31/05/2020 παρουσιαστεί νέα έξαρση της πανδημίας με αποτέλεσμα να επιβληθούν εκ νέου τα περιοριστικά μέτρα από την κυβέρνηση, το Intercollege θα παύσει άμεσα τις δια ζώσης δραστηριοτητες του και θα προχωρήσει, όπου αυτό είναι εφικτό, στην ολοκλήρωση του Εαρινού Εξαμήνου εξ’ αποστάσεως και στην διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων με την χρήση εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που δόθηκαν από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση.

Το Intercollege προτρέπει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του να ανταποκρίνονται και να παραμένουν σε επικοινωνία με τους διδάσκοντες τους όπως επίσης και να παρακολουθούν με επιμέλεια όλες τις ανακοινώσεις που εκδίδει το Κολλέγιο και οι υπεύθυνοι-συντονιστές των προγραμμάτων σπουδών τους.

Το Intercollege εύχεται σε όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του ασφαλή επιστροφή στο Κολλέγιο και καλές επιτυχίες στις τελικές τους εξετάσεις.