Πληροφορίες Σχετικά Με τη

Θεώρηση Εισόδου

Το Intercollege δεσμεύεται να σας βοηθήσει με ερωτήματα που σχετίζονται με τη θεώρηση και να σας καθοδηγήσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αίτησης, για να καταστήσει το ταξίδι σας στο κάμπους μας όσο το δυνατόν πιο αρμονικό.

Προϋποθέσεις για Θεώρηση Εισόδου για Φοιτητές Εντός και Εκτός ΕΕ

Κάρτα Διαμονής για Φοιτητές της ΕΕ

a) Διαβατήριο ή Ταυτότητα.. Λάβετε υπόψη ότι οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα στην Κύπρο αλλά απαιτείται να υποβάλλουν Αίτηση για Έκδοση Άδειας Διαμονής στο Τμήμα Μετανάστευσης εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία εισόδου τους στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το Γραφείο Εισδοχής θα βοηθήσει με αυτήν τη διαδικασία.

b) Οι φοιτητές της ΕΕ υποχρεούνται από τους κανονισμούς του Τμήματος Μετανάστευσης να έχουν κάλυψη ασφάλισης υγείας ή εναλλακτικά την Κάρτα Νοσοκομειακής Περίθαλψης της ΕΕ.

Προϋποθέσεις για Εισόδου για Φοιτητές εκτός ΕΕ

Όλοι οι φοιτητές από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κάνουν αίτηση στο Intercollege πρέπει να έχουν θεώρηση εισόδου (visa) για να τους επιτραπεί η είσοδος στην Κύπρο. Υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες πληρωμές, το Πανεπιστήμιο αναλαμβάνει να υποβάλει τα έγγραφα του φοιτητή στο Τμήμα Μετανάστευσης για αξιολόγηση.

 • €55 τέλος υποβολής αίτησης (καμία αίτηση δεν εξετάζεται αν δεν καταβληθεί το τέλος αυτό, το οποίο είναι μη επιστρεπτέο).
 • €86 τέλος φοιτητικής θεώρησης εισόδου (καμία αίτηση δεν εξετάζεται αν δεν καταβληθεί το τέλος αυτό, το οποίο είναι μη επιστρεπτέο).
 • 4 φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου και αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου (με ισχύ για τουλάχιστον δύο χρόνια από την έναρξη του εξαμήνου εγγραφής).
 • Επικυρωμένο Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου (ισχύς 6 μηνών).
 • Πιστοποιημένη βεβαίωση από τραπεζικό ίδρυμα ότι ο οικονομικός χορηγός του φοιτητή έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει τα έξοδα διαβίωσης, σπουδών και επαναπατρισμού του. Χορηγός μπορεί να είναι μόνο ο πατέρας, η μητέρα, η ό ίδιος ο φοιτητής. Η βεβαίωση πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τη σχέση μεταξύ χορηγού και φοιτητή (με διάρκεια ισχύος όχι λιγότερο από 6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης).
 • Υποστηρικική κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού (ισχύς 1 μήνα).
 • Επικυρωμένο Πιστοποιητικό Αιματολογικών εξετάσεων για Ηπατίτιδα Β και Γ, AIDS/HIV, και Σύφιλη (με ισχύ 4 μήνες από την ημερομηνίας έκδοσης). Σε περίπτωση άλλου χορηγού, παρακαλούμε να προσκομίσετε Ένορκη Δικαστική Βεβαίωση.
 • Πιστοποιημένη ακτινογραφία θώρακα για φυματίωση (με ισχύ 4 μήνες από την ημερομηνίας έκδοσης).

Οι φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση για μεταπτυχιακό πρέπει επίσης να υποβάλουν τα ακόλουθα:

 1. Πιστοποιημένο αντίγραφο δελτίου βαθμολογίας.
 2. Πιστοποιημένο αντίγραφο πτυχίου.
 3. 2 συστατικές επιστολές.
 4. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (όπου εφαρμόζεται).

Επικύρωση Εγγράφων

Οι μαθητές καλούνται να πιστοποιήσουν/επικυρώσουν τα παραπάνω έγγραφα στις αρμόδιες αρχές της χώρας καταγωγής τους. Η διαδικασία πιστοποίησης διαφέρει μεταξύ των χωρών που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη της Χάγης, 1961 (Apostille) και εκείνων που δεν το έχουν πράξει.

Τα πιστοποιημένα έγγραφα πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα. Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται μετάφραση, αυτή πρέπει να γίνεται από εγκεκριμένο μεταφραστή και να επικυρώνεται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας του αιτούντος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, θα πρέπει να αποστέλλονται στο Πανεπιστήμιο μέσω ταχυδρομείου.

Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Διεθνών Εισδοχών για οδηγίες σχετικά με το πώς να πιστοποιήσετε έγγραφα στη χώρα σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Ασφάλεια Υγείας

Όλοι οι φοιτητές εκτός ΕΕ υποχρεούνται από τους κανονισμούς του Τμήματος Μετανάστευσης να έχουν ασφάλεια υγείας. Η ασφάλιση πρέπει να ανανεώνεται με κάθε ετήσια εγγραφή.