Οι φοιτητές του Intercollege ξεκινούν να μεταφέρονται σε αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια, όπως το  University of Maryland (Hotel Management), University of Strathclyde (Postgraduate Diploma in Business Administration).

Προσφέρεται το εξωτερικό πρόγραμμα σπουδών The Thomas Edison State College.

Εισάγεται το πρόγραμμα The Chartered Association of Certified Accountants (ACCA).