Κριτήρια Επιλογής

Όροι συμμετοχής

Ο φοιτητής/η φοιτήτρια πρέπει:

  • Να έχει επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας του ιδρύματοςυποδοχής, ή της γλώσσας που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση.
  • Να τοποθετηθεί σείδρυμα υποδοχής σε χώρα του εξωτερικού άλλη εκτός από την χώρα της υπηκοότητας του/της έτσι ώστε να τηρείται η προϋπόθεση της διεθνικότητας.
  • Να μην έχει μετακινηθεί με το πρόγραμμα Erasmus για χρονική διάρκεια που ξεπερνά τους 12 μήνες.
  • Να πληροί τα κριτήρια επιλογής για συμμετοχή, όπως έχουν καθοριστεί από το Κολέγιο και το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών.

Κριτήρια επιλογής

Για φοιτητές/τριες που σπουδάζουν τώρα στο Intercollege

  • Πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι/ες σε εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών (Δίπλωμα ή Πτυχίο) στοIntercollege με πλήρη παρακολούθηση.
  • Πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα χρόνο ακαδημαϊκών σπουδών  (περίπου τριάντα πιστωτικές μονάδες).
  • Πρέπει να έχουν μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον5, άριστο ιστορικό παρακολούθησης, άριστες συστάσεις από τον/την Συντονιστή/τρια Σπουδών και να μην υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες εκκρεμότητες σχετικά με την φοίτηση τους στο Κολέγιο.
  • Επιπλέον κριτήρια μπορεί να ισχύουν από το πρόγραμμα σπουδών

Για πρόσφατους απόφοιτους του Intercollege

  • Μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης εφόσον πληρούν τα προαναφερθέντα ακαδημαϊκά κριτήρια επιλογής.
  • Πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους των σπουδών τους στο Intercollege και πρέπει να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό εντός των 12 μηνώναπό την αποφοίτησή τους.