Περί εκπομπών Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου

Request Information

First Name (required)

Last Name (required)

Email (required)

Phone Number

By submitting this form, I acknowledge that Intercollege might contact me by email or phone.

F Gas

fgas-logo

Περί εκπομπών Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου
(ΕΚ 2067/2015 – 517/2014)

Μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκών κανονισμών κανονισμού (ΕΚ 2067/2015 – 517/2014) για την πιστοποίηση εταιρειών και προσωπικού όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (ψυκτικά αέρια), το INTERCOLLEGE Λευκωσίας ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ για την κατάρτιση προσωπικού που ασχολείται με το τομέα αυτό ούτως ώστε να ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες των πιο πάνω κανονισμών.

Σημείωση: Πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι οι τεχνικοί ψυκτικοί καθώς και μηχανικοί που ασχολούνται με ψυκτικές εγκαταστάσεις πρέπει οπωσδήποτε να καταρτιστούν και να πιστοποιηθούν για να συνεχίσουν να εξασκούν το επάγγελμα τους μέσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχοι του Προγράμματος

Το πρόγραμμα είναι ένας συνδυασμός θεωρίας και πρακτικής που στοχεύει στη απόκτηση όλων των απαραίτητων δεξιοτήτων που να αφορούν:

• Την λειτουργία των ψυκτικών συστημάτων.
• Είδη και χαρακτηριστικά ψυκτικών αερίων
• Συναρμολόγηση, Συγκόλληση, πίεση και εκκένωση ψυκτικών συστημάτων
• Πρόσθεση και αφαίρεση ψυκτικού αερίου, εντόπιση και επιδιόρθωση διαρροών ψυκτικού αερίου
• Αποθήκευση και διαχείριση ψυκτικών αερίων, Τήρηση αρχείων (F Gas log books)

Θεματολογία Προγράμματος

• Βασική Θερμοδυναμική
• Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις των ψυκτικών μέσων και αντίστοιχα περιβαλλοντικοί κανονισμοί
• Έλεγχοι πριν από τη θέση σε λειτουργία, μετά από μακρά περίοδο αχρηστίας, μετά από παρεμβάσεις συντήρησης ή επισκευής ή κατά τη λειτουργία
• Έλεγχοι για διαρροές
• Φιλικός προς το περιβάλλον χειρισμός του συστήματος και του ψυκτικού μέσου κατά την Αναγνώριση, τη συντήρηση, την εξυπηρέτηση ή την ανάκτηση
• Στοιχείο: Αναγνώριση και λειτουργία συμπιεστών ψυκτικών συστημάτων
• Στοιχείο: Αναγνώριση και λειτουργία αερόψυκτων και υδρόψυκτων συμπυκνωτών
• Στοιχείο: Αναγνώριση και λειτουργία αερόψυκτων και υδρόψυκτων εξατμιστών
• Στοιχείο: Αναγνώριση και λειτουργία θερμοστατικών εκτονωτικών βαλβίδων και άλλων κατασκευαστικών στοιχείων
• Σωληνώσεις: Δημιουργία στεγανού δικτύου σωλήνων σε ψυκτικές εγκαταστάσεις

Κόστος και Διάρκεια του Προγράμματος

Διάρκεια προγράμματος : 30 ώρες + 4 ώρες Θεωρητικής και Πρακτικής Αξιολόγησης

Κόστος Προγράμματος : €400 ανά καταρτιζόμενο

• Η υλοποίηση οπουδήποτε προγράμματος χρειάζεται τουλάχιστον 8 άτομα.

Θεωρητική και Πρακτική Αξιολόγηση

Μέσα από ένα συνδυασμό θεωρίας και πρακτικής οι καταρτιζόμενοι θα μπορούν να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται από την Κατηγορία Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2067/2015. Η αξιολόγηση γίνεται από τον τοπικό φορέα αξιολόγησης – Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και η πιστοποίηση δίνεται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κόστος Θεωρητικής και Πρακτικής Αξιολόγησης: €50 ανά καταρτιζόμενο
Το κόστος της Αξιολόγησης συμπεριλαμβάνεται στη τιμή του κάθε προγράμματος.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (PDF)

Apply Now!

Admissions Open. Submit Your Online Application Today!

Register today to start your online application and begin the admission process!
Apply Now!