Ευκαιρίες Εργοδότησης

Προκήρυξη Θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Το Πρόγραμμα Σπουδών Αισθητικής του Intercollege Λευκωσίας προκηρύσσει 1 θέση μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών και Πτυχίο στην Αισθητική από αναγνωρισμένο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα.
  • Εγγραφή στο Μητρώο Αισθητικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
  • Εμπειρία στη διδασκαλία/πρακτική εξάσκηση μαθημάτων Αισθητικής καθώς επίσης εξειδίκευση στους τομείς Δερματοστιξίας και Ονυχοπλαστικής θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισυνάψουν τα ακόλουθα έγγραφα/πληροφορίες:

  • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγο θέση εργασίας.
  • Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.
  • Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα πιο πάνω έγγραφα/πληροφορίες στην Ελληνική Γλώσσα, σε μορφή PDF (κάθε αρχείο να επισυνάπτεται ξεχωριστά), ηλεκτρονικά μέχρι 27 Σεπτεμβρίου 2019, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: soutzi.m@intercollege.ac.cy ή

Λειτουργός Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
Intercollege (Λευκωσίας)
8 Μάρκου Δράκου, Έγκωμη
2409 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 22842535/ Φαξ: 22842555

Θα κληθούν για συνέντευξη μόνο οι επικρατέστεροι υποψήφιοι που τηρούν αυστηρά τα πιο πάνω κριτήρια.