Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας

Το Intercollege (Έδρα Λευκωσίας) ίδρυσε στις 23 Μαΐου 2014 την Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας (Ε.Ε.Π). Στόχος της Ε.Ε.Π είναι η συνεχής αυτό-αξιολόγηση, ποιοτική  προσαρμογή και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών κανονισμών σε όλο το εύρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κολεγίου. Η ποιοτική εναρμόνιση στην επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί τη βασική προτεραιότητα της επιτροπής η οποία αξιολογεί και συνεχώς προσαρμόζει τις σύγχρονες πρακτικές ποιότητας σε όλες τις δομές του Κολεγίου.

Η δομή της Ε.Ε.Π έχει ως εξής:

  1. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος – Αναπληρωτής Εκτελεστικός Διευθυντής/Διευθυντής Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Ποιότητας
  2. Ανδρέας Χρυσάνθου – Διευθυντής Διοικητικών Θεμάτων
  3. Σώτια Παφίτη – Εσωτερικός Ελεγκτής Ποιότητας
  4. Νικόλας Ορφανίδης – Λέκτορας
  5. Ανδρέας Λοΐζου – Λέκτορας
  6. Μαρία Θεοδώρου – Λέκτορας
  7. Χριστίνα Χατζηκωστή – Λειτουργός Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
  8. Γεωργία Κούλα – Λειτουργός Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
  9. Νικολέττα Έλληνα – Φοιτητής

Το Intercollege (Έδρα Λευκωσίας) ενήργησε προορατικά με την ίδρυση της Ε.Ε.Π από το 2014, ούτως ώστε να υπάρξει η κατάλληλη προεργασία για την ομαλότερη εφαρμογή των απαραίτητων δράσεων που απαιτεί ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Τρόπος Λειτουργίας

Η Εσωτερική Επιτροπή Ποιότητας (ΕΕΠ) διορίζεται κάθε δύο (2) έτη από τον Εκτελεστικό Διευθυντή κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου των Διευθυντών (ΣΔ), εντός των πλαισίων και προνοιών της σχετικής νομοθεσίας που διέπει τη Διεύθυνση Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΔΙ.Π.Α.Ε). Προεδρεύων της Επιτροπής διορίζεται ο εκάστοτε Προϊστάμενος/η ή Ανώτερος/η Λειτουργός του Γραφείου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων.  Ο Εκτελεστικός Διευθυντής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την δομή της ΕΕΠ με σκοπό την συνεχή αναβάθμιση της.

Η ΕΕΠ είναι το καθ’ όλα αρμόδιο όργανο του Κολεγίου που δύναται να προβαίνει σε συνεχείς ελέγχους και να δημιουργεί μηχανισμούς με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση και συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας και διαφάνειας.

Η ΕΕΠ συντονίζει την προετοιμασία και υποβολή των ειδικών εκθέσεων αυτό-αξιολόγησης που υποβάλλονται στη ΔΙ.Π.Α.Ε για σκοπούς εξωτερικού ελέγχου, καθώς και των γενικών εκθέσεων αξιολόγησης που αφορούν το Κολέγιο, περιλαμβανομένων και των δεικτών ποιότητας.

Η ΕΕΠ διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει όλους ανεξαίρετα τους τομείς του Κολεγίου, να προβαίνει σε συνεχείς έλεγχους για επιβεβαίωση ότι οι κανονισμοί που έχουν τεθεί ακολουθούνται και να ενισχύει την διαφάνεια των διαδικασιών. Οι συνεδρίες λαμβάνουν χώρο σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι αποφάσεις που θα παρθούν από τις συναντήσεις είναι δεσμευτικές και αφορούν τη συνεχή ενίσχυση της ποιότητας αναφορικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και αποσκοπούν στο να ενισχύσουν όλες τις διαδικασίες προς την κατεύθυνση αυτή. Η ΕΕΠ καλεί σε τακτά χρονικά διαστήματα, αντιπροσώπους από διάφορα γραφεία του Κολεγίου για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για βελτίωση.

Όταν και αφού αυτό κριθεί αναγκαίο ο/η Προεδρεύων της Επιτροπής ορίζει υποεπιτροπές προς διεκπεραίωση διαφόρων διαδικασιών και εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τη λειτουργικότητα και συμμόρφωση των διάφορων τομέων του Κολεγίου.

Η ΕΕΠ διαθέτει ένα διορισμένο Υπεύθυνο/η Εσωτερικό Ελεγκτή ο/η οποίος/α συντονίζει μια ομάδα από δύο (2) έως τρείς (3) εσωτερικούς ελεγκτές. Καταρτίζεται ετήσιο πλάνο ελέγχων το οποίο τηρείται και ενημερώνεται η ΕΕΠ για τα αποτελέσματα και ποσοστά συμμόρφωσης.

Όλα τα προγράμματα σπουδών ελέγχονται μέσω ετήσιων αναφορών και εξαμηνιαίων συναντήσεων στις οποίες παρίστανται μέλη της ΕΕΠ.