Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Ποιοι είναι οι στόχοι μας:

To Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων επιδιώκει την ενεργό συμμετοχή του κολεγίου σε ευρωπαϊκά προγράμματα με στόχο να καταστεί πρωτοπόρο στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, δημιουργούμε στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και εφαρμογή ιδιαίτερα στοχοποιημένων έργων που έχουν ως σκοπό τους τα ακόλουθα:

• Προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)
• Θέσπιση της συνεργασίας ανάμεσα στους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης και εργασίας
• Προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας
• Προώθηση της κινητικότητας των φοιτητών/τριών μας για σκοπούς κατάρτισης / πρακτικής άσκησης και σπουδών στο εξωτερικό
• Προώθηση της κινητικότητας του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για σκοπούς εξειδικευμένης κατάρτισης και περαιτέρω ανέλιξης

Πώς τους επιτυγχάνουμε:

Για την επιτυχή επίτευξη των στόχων μας συνεργαζόμαστε κυρίως με το ακαδημαϊκό προσωπικό και τα αντίστοιχα ακαδημαϊκά τμήματα, αλλά και με τα διοικητικά στελέχη του κολεγίου, παρέχοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη και υποβολή επιτυχημένων προτάσεων μέσω ισχυρών εθνικών και διακρατικών συνεργασιών. Με την έγκριση των προτάσεων, το Γραφείο παρέχει υπηρεσίες κεντρικής διαχείρισης των έργων και βασική διοικητική υποστήριξη ούτως ώστε οι συνεργάτες μας να είναι εις θέση να υλοποιήσουν επιτυχώς τα έργα.

Δίκτυα

EfVET- Ευρωπαϊκό Φόρουμ για Τεχνική & Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης Κύπρου

ERASMUS+ Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας και αθλητισμού