Το σκεπτικό

Η εμπειρία και η έρευνα έχουν δείξει ότι η χρήση μεθόδων Green Care μπορεί να παράγει οφέλη για την υγεία, την κοινωνία και / ή την εκπαίδευση για μια ποικιλία ομάδων στόχων. Υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον προς την Πράσινη Φροντίδα (Green Care) σε πολλά πλαίσια, που κυμαίνεται από θεραπευτικές εφαρμογές πράσινων δραστηριοτήτων άσκησης, κοινωνική και θεραπευτική φυτοκομία, θεραπείες με ζώα, θεραπεία wilderness, περιβαλλοντοθεραπεία και καλλιέργεια φροντίδας. Η Πράσινη Φροντίδα μπορεί επίσης να προσφέρει νέες ευκαιρίες διαβίωσης για αγροκτήματα και άλλες αγροτικές επιχειρήσεις, και επίσης συμβάλλει στη βιωσιμότητα της υπαίθρου και στην ποιότητα του αγροτικού περιβάλλοντος.

Οι στόχοι του έργου

Ο στόχος του έργου Go Green & Care είναι να οικοδομήσει τις ικανότητες των οργανισμών ΕΕΚ για την παροχή εκπαίδευσης Green Care στους φοιτητές και να δημιουργήσει (πνευματικά αποτελέσματα ως απολογισμό) πλαίσια που θα ενωθούν για μια ενότητα της Πράσινης Φροντίδας – εκπαίδευση στο ανώτερο επαγγελματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στους τομείς των φυσικών πόρων, της κοινωνικής και της υγειονομικής περίθαλψης διακλαδικά

Συγκεκριμένα, το έργο Go Green & Care στοχεύει στην προσέγγιση εκπαιδευτών ΕΕΚ από διαφορετικούς εκπαιδευτικούς τομείς (φυσικοί πόροι, κοινωνική και υγειονομική περίθαλψη, φιλοξενία κ.λπ.) από τέσσερις διαφορετικές χώρες (Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Εσθονία και Κύπρος) προκειμένου να ανταλλάξουν γνώσεις, εμπειρογνωμοσύνη και ιδέες για το πώς να βελτιωθούν τα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών προσθέτοντας τη διάσταση της Πράσινης Φροντίδας. Η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία και τα οφέλη της εκπαίδευσης για Πράσινη Φροντίδα για πολλές ομάδες στόχους, είναι επίσης ένας από τους βασικούς στόχους του έργου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες

Γιάννα Ορφανίδου, FIH
Συντονίστρια Προγράμματος Φιλοξενίας, Intercollege – Πανεπιστημιούπολη Λευκωσίας
& Πρόεδρος Ινστιτούτου Φιλοξενίας
Τμήμα HTSM, Business School
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
oprhanidou.y@unic.ac.cy
Τηλ: +357 – 22 841 649

Μαρία Μιχαήλ
Συντονίστρια Προγράμματος Αισθητικής και Ομορφιάς
Intercollege – Πανεπιστημιούπολη Λευκωσίας
michael.m@intercollege.ac.cy
Τηλ: +357 – 22 842 558

Συνεργάτες:

Ylä-Savo Municipal Federation of Education/Ylä-Savo
Επαγγελματικό Κολλέγιο (Συντονιστής)
Φινλανδία
sanna.pukarinen@ysao.fi
www.ysao.fi

Intercollege
Κύπρος
papaloizou.l@intercollege.ac.cy
www.intercollege.ac.cy

Savo Consortium of Education/SAKKY
Φινλανδία
sanna.ylisipola@sakky.fi
www.sakky.fi

Bridgwater College/BC
Ηνωμένο Βασίλειο
hardingjo@bridgwater.ac.uk
www.bridgwater.ac.uk

Parnumaa Kutsehariduskeskus/PKHK
Εσθονία
sirje.pauskar@hariduskeskus.ee
www.hariduskeskus.ee

EfVET
Ολλανδία
efvet-office@efvet.org
www.efvet.org

 

This project has been funded with the support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Agreement Number:  2-14-1-FI01-KA202-000826