Έργα

Τα τελευταία τρία χρόνια έχουν διεκπεραιωθεί με επιτυχία τα πιο κάτω έργα:
• Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων – Κατάρτιση Επιθεωρητών, Εκπαιδευτικών, Συμβούλων και Γονέων
• Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού – 2 Μελέτες Αξιολόγησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων της ΑνΑΔ
• Κέντρο Παραγωγικότητας – Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εκπαιδευτών (σε συνεργασία με ISQ Πορτογαλίας) – Συνεχίζεται