Πληροφορίες για το Προσωπικό

Ευκαιρίες κινητικότητας με σκοπό εξειδικευμένης κατάρτισης για το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό:
Το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του Intercollege μπορεί να λάβει χορηγία, μέσω του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης στο εξωτερικό με σκοπό την απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης και δεξιοτήτων που σχετίζονται άμεσα με την επαγγελματική του ιδιότητα, ως ακολούθως:

Παρακολούθηση εκπαιδευτικού ή επιμορφωτικού προγράμματος στο εξωτερικό εκτός από συνέδρια.

Εξατομικευμένη εκπαίδευση ή επιτόπια παρακολούθηση εργασίας (job shadowing) σε συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σε άλλο σχετικό οργανισμό στο εξωτερικό.

Διάρκεια κατάρτισης:
Η περίοδος κατάρτισης μπορεί να διαρκέσει από 2 ημέρες μέχρι 2 μήνες εξαιρουμένης της περιόδου του ταξιδιού.

Δικαιούχοι:
Στο πρόγραμμα μπορεί να συμμετάσχει οποιοδήποτε άτομο του εκπαιδευτικού ή διοικητικού προσωπικού, που εργάζεται με πλήρη απασχόληση στο Κολέγιο, νοουμένου ότι έχει λάβει την απαιτούμενη έγκριση από τον/την προϊστάμενο/η του αντίστοιχου τμήματος και δεδομένου ότι το Γραφείο Erasmus έχει εξασφαλίσει την απαραίτητη χορηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιλέξιμοι φορείς υποδοχής και χώρες κατάρτισης:
Ο φορέας υποδοχής πρέπει να ανήκει τουλάχιστον σε μιαν από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης που έχει λάβει τον Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ECHE)
 • ένας δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας όπως:
  δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)
 • δημόσιος φορέας τοπικού, περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου
 • κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος από τον εργασιακό χώρο, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών επιμελητηρίων, επαγγελματικών/ βιοτεχνικών ενώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων
 • ερευνητικό ινστιτούτο
 • ίδρυμα
 • σχολείο/ ινστιτούτο/ εκπαιδευτικό κέντρο ( οποιασδήποτε βαθμίδας, από την προσχολική έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων)
 • μη κερδοσκοπικός οργανισμός (ΜΚΟ), ένωση
 • φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης, συμβουλευτικής και πληροφόρησης.

Επίσης, ο φορέας υποδοχής πρέπει να εδρεύει σε μια χώρα του προγράμματος, δηλαδή σε κάποιο από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιαδήποτε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (όπως είναι η Νορβηγία και η Ισλανδία), καθώς επίσης και σε υποψήφιες για ένταξη χώρες (π.χ. Τουρκία), όπως και στην Ελβετία.

Χορηγία:
Το εγκεκριμένο άτομο λαμβάνει μια προκαθορισμένη χορηγία για κάλυψη των εξόδων ταξιδιού και διαμονής που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο κατάρτισης στο εξωτερικό.
Το ποσό της χορηγίας ανά άτομο υπολογίζεται με βάση τη διάρκεια κατάρτισης και το κόστος ζωής στη χώρα υποδοχής που καθορίζεται κάθε χρόνο από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης Κύπρου www.erasmusplus.cy
Τυχόν επιπρόσθετο κόστος κατάρτισης (π.χ. κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης/ registration fee /participation fee) δεν εμπίπτει στους σκοπούς της χορηγίας και θα πρέπει να καλύπτεται ξεχωριστά από τον ίδιο τον συμμετέχοντα.

Το εγκεκριμένο άτομο λαμβάνει τη χορηγία σε δυο δόσεις: 70% πριν την αναχώρηση για το εξωτερικό και το υπόλοιπο ποσό μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης και την επιστροφή στην Κύπρο αφού έχουν προσκομιστεί τα απαιτούμενα έγγραφα στο Γραφείο Erasmus+.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και έγκρισης για εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό:

 • Το ενδιαφερόμενο άτομο καλείται να δηλώσει την πρόθεση συμμετοχής του στο πρόγραμμα κινητικότητας στο Γραφείο Erasmus, κατά την έναρξη του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους και να λάβει όλες τις σχετικές πληροφορίες για τους όρους και τη διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα.
 • Υποβολή στο Γραφείο Erasmus της συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και του αναλυτικού προγράμματος κατάρτισης/εκπαίδευσης/παρακολούθησης εργασίας τουλάχιστον 4 μήνες πριν από την αναμενόμενη έναρξη της κινητικότητας. Παρακαλώ σημειώστε ότι η αίτηση προϋποθέτει την έγκριση και υπογραφή του προϊσταμένου/της προϊσταμένης του αντίστοιχου τμήματος.
 • Εφόσον το άτομο πληροφορηθεί από το Γραφείο Erasmus ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης πληρή τους όρους του προγράμματος κινητικότητας και ότι έχει εξασφαλισθεί η απαραίτητη χορηγία, τότε υπογράφεται η Συμφωνία Κινητικότητας για Κατάρτιση (Mobility Agreement for Training) ανάμεσα στον καταρτιζόμενο και το Intercollege και καταβάλλεται η πρώτη δόση της χορηγίας.

Σημείωση: Η συμμετοχή στις δραστηριότητες κινητικότητας εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του αντίστοιχου κονδυλίου και την έγκριση του οργανισμού. Στην περίπτωση που οι υποβληθείσες αιτήσεις υπερβούν σε αριθμό τη διαθέσιμη επιχορήγηση, το Γραφείο Erasmus σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα και τη γενική διεύθυνση του Κολεγίου, θα λάβει την τελική απόφαση. Προτεραιότητα θα δοθεί στους/στις αιτούντες/αιτούσες με βάση οργανωτικά και εκπαιδευτικά κριτήρια όπως αυτά καθορίζονται από τη γενική διεύθυνση του Intercollege.

Staff Mobility for Training Application Form

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη διαδικασία συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα παρακαλώ επικοινωνήστε απευθείας με την:

Νικολέττα Ζαμπά Τρύφωνος
Συντονίστρια Προγράμματος Erasmsus+, Γραφείο Εrasmus+
Τηλ. +357 25736298
Email: erasmus@lim.intercollege.ac.cy

Φάνη Παπαμιχαήλ
Συντονίστρια Κινητικότητας, Γραφείο Erasmus+ Λευκωσία
Tηλ: +357 22 842 571
email: papamichael.f@unic.ac.cy