Πληροφορίες για Φοιτητές

ΠΟΙΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

Φοιτητική κινητικότητα για σπουδές

Το Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές εγγεγραμμένους σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, σε όλα τα επίπεδα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό) να μετακινηθούν για σπουδές σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα του εξωτερικού με πλήρη αναγνώριση για το διάστημα των σπουδών τους και με διάρκεια κινητικότητας από 3-12 μήνες.

Οι φοιτητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο 2ο έτος σπουδών.

Φοιτητική κινητικότητα για πρακτική εξάσκηση

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα οι φοιτητές να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε φορέα υποδοχής του εξωτερικού (επιχείρηση ή άλλο συναφή χώρο εργασίας) με πλήρη αναγνώριση για το διάστημα του έργου τους και με διάρκεια κινητικότητας από 2-12 μήνες. Ταυτόχρονα λαμβάνουν ένα ποσό ως χορηγία ούτως ώστε να βοηθηθούν στην κάλυψη ενός μέρους των εξόδων του ταξιδιού και της διαμονής τους στο εξωτερικό. Επιπλέον, η περίοδος πρακτικής άσκησης μπορεί να αναγνωριστεί από το Intercollege, κάτι το οποίο σημαίνει ότι οι φοιτητές/τριες πιστώνονται με τις μονάδες που είναι απαραίτητες για την απόδοση τίτλου σπουδών για την πρακτική άσκηση που έχουν κάνει στο εξωτερικό.  Οι φοιτητές μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα από το πρώτο έτος των σπουδών τους με ελάχιστη περίοδο κινητικότητας δύο μήνες. Οι πρόσφατοι απόφοιτοι στο πρώτο έτος της αποφοίτησής τους, μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση με την προϋπόθεση α) να έχει εγκριθεί η αίτησή τους την οποία θα έχουν υποβάλει όσο είναι φοιτητές στο τελευταίο έτος και β) να έχει υπογραφεί το Learning Agreement for Placement όσο διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα.

Πού μπορούν να τοποθετηθούν οι φοιτητές/τριες για πρακτική εξάσκηση;

Οι φοιτητές/τριες μπορεί να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε επιλέξιμο οργανισμό υποδοχής όπως επιχείρηση, εκπαιδευτικό κέντρο, ερευνητικό κέντρο ή άλλο οργανισμό σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε οποιαδήποτε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (όπως είναι η Νορβηγία και η Ισλανδία), καθώς επίσης και σε υποψήφιες για ένταξη χώρες (όπως η Κροατία και η Τουρκία) όπως και στην Ελβετία.

Οι ακόλουθοι τύποι οργανώσεων δεν είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής:

Οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων μονάδων.
Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. (με στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή /και διπλής χρηματοδότησης).
Εθνικές διπλωματικές αντιπροσωπείες (πρεσβείες, προξενεία) της χώρας προέλευσης του/της φοιτητή/τριας λόγω της προϋπόθεσης της διεθνικότητας.

Τρόποι εξεύρεση οργανισμών υποδοχής:

Σε γενικές γραμμές οι φοιτητές/τριες του Intercollege μπορούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε οποιοδήποτε επιλέξιμο οργανισμό υποδοχής σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, φτάνει ο συγκεκριμένος τομέας στον οποίο θα εργαστούν να είναι άμεσα συνδεδεμένος με το πρόγραμμα σπουδών τους, και να έχουν εξασφαλίσει εκ των προτέρων την έγκριση του/της συντονιστή/τριας του προγράμματος σπουδών τους και του Γραφείου Erasmus του Intercollege.

Ποιοι είναι οι όροι συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα;

Ο/Η φοιτητής/τρια πρέπει να πληρή τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

 • να πληρή τα επιμέρους κριτήρια επιλογής για συμμετοχή στο πρόγραμμα όπως αυτά έχουν καθοριστεί από το Intercollege και το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών
 • να τοποθετηθεί σε ίδρυμα υποδοχής σε χώρα του εξωτερικού άλλη εκτός από την χώρα της υπηκοότητας του/της έτσι ώστε να τηρείται η προϋπόθεση της διεθνικότητας
 • να μην έχει μετακινηθεί με το πρόγραμμα Erasmus για χρονική διάρκεια που ξεπερνά τους 12 μήνες.
Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής για τους/τις φοιτητές/τριες του Intercollege;
Για φοιτητές/τριες που σπουδάζουν τώρα στο Intercollege:
 • να είναι εγγεγραμμένοι/ες σε αναγνωρισμένο(accredited) πρόγραμμα σπουδών (Δίπλωμα ή Πτυχίο) στο Intercollege με πλήρη παρακολούθηση
 • να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα χρόνο ακαδημαϊκών σπουδών (περίπου τριάντα πιστωτικές μονάδες).
 • να έχουν μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 2.5., άριστο ιστορικό παρακολούθησης μαθημάτων και άριστες συστάσεις από τον/την συντονιστή/τρια σπουδών.
 • να έχουν πλήρως διευθετημένες όλες τις εκκρεμότητες προς το Κολέγιο π.χ. οικονομικές εκκρεμότητες (διδάκτρων κτλ.), εκκρεμότητες εγγραφής, ενοτήτων κτλ

Σημείωση: σε περίπτωση που ο αριθμός υποψηφίων είναι μεγαλύτερος από τον εγκεκριμένο αριθμό μετακινήσεων θα δίνεται προτεραιότητα σε υποψηφίους στη βάση της αρχαιότητας σε σχέση με το στάδιο των σπουδών τους, την ακαδημαϊκή τους επίδοση και τις συστάσεις του αντίστοιχου τμήματος σπουδών.

Πώς καθορίζεται το ύψος της χορηγίας για τη φοιτητική κινητικότητα;

Οι συμμετέχοντες φοιτητές/τριες λαμβάνουν μια προκαθορισμένη χορηγία ούτως ώστε να βοηθηθούν να καλύψουν ένα μέρος των εξόδων ταξιδιού και διαμονής (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ασφάλειας) που σχετίζονται με τη χρονική περίοδο πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό.

Το ποσό της χορηγίας ανά φοιτητή/τρια υπολογίζεται με βάση τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και το κόστος ζωής στη χώρα υποδοχής, που καθορίζεται κάθε χρόνο από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης Κύπρου www.erasmusplus.cy και τον αριθμό φοιτητών/τριών του Intercollege που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο σχέδιο κινητικότητας (δηλαδή, ο συνολικός αριθμός των φοιτητών/τριών που θα μοιραστούν την χορηγία ERASMUS).

Οι φοιτητές/τριες λαμβάνουν τη χορηγία σε τρεις δόσεις: 1/3 πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης και την αναχώρηση από την Κύπρο, 1/3 κατά τη διάρκεια του προγράμματος κινητικότητας, και 1/3 μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και αφού έχουν κατατεθεί τα απαιτούμενα έγγραφα στο Γραφείο Erasmus του Intercollege.

Πέρα από την προκαθορισμένη χορηγία του προγράμματος, σε κάποιες περιπτώσεις, τα ιδρύματα υποδοχής παρέχουν και οικονομική αμοιβή στους ασκούμενους φοιτητές/τριες π.χ. επίδομα (σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες της εκάστοτε χώρας και τις διαδικασίες του οργανισμού) ή/και συνεισφορά σε είδος (π.χ. δωρεάν διαμονή, διατροφή κτλ).

Η καταβολή οποιασδήποτε κρατικής υποτροφίας ή δανείου στους/στις φοιτητές/τριες πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό που λαμβάνει χώρα μέσω του Erasmus+.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα φοιτητικής κινητικότητας:
 • Δήλωση ενδιαφέροντος στο Γραφείο Erasmus+: Αίτηση για φοιτητές, Αίτηση για νέους απόφοιτους
 • Ο/Η φοιτητής/τρια σε συνεργασία με το αντίστοιχο τμήμα σπουδών (συντονιστή/τρια του προγράμματος) θα πρέπει να καθορίσουν τα ακόλουθα:
  Ετοιμότητα του φοιτητή/της φοιτήτριας για συμμετοχή στο πρόγραμμα σύμφωνα με τους όρους και κριτήρια επιλογής του προγράμματος, πιθανά ιδρύματα υποδοχής και χώρες τοποθέτησης, το περιεχόμενο της πρακτικής άσκησης και τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις/δεξιότητες/ικανότητες), τη διάρκεια και ακριβή περίοδο της πρακτικής άσκησης, την αναγνώριση (σε μορφή πιστωτικών μονάδων) που μπορεί να δοθεί στον/στην φοιτητή/τρια.
 • Υποβολή στο Γραφείο Erasmus της ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ το αργότερο μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους.
 • Συμπλήρωση της τριμερούς Συμφωνίας Πρακτικής Άσκησης (Learning Agreement for Traineeship)
 • Υπογραφή της Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης από τον φοιτητή/τη φοιτήτρια και το Intercollege (ίδρυμα αποστολής)

Οι τοποθετήσεις εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα και το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν τα ιδρύματα υποδοχής. Το Γραφείο Erasmus δεν μπορεί να εγγυηθεί την τοποθέτηση φοιτητών/τριών ακόμα και αν πληρούν τους όρους και κριτήρια συμμετοχής. Ενώ το Γραφείο Erasmus θα προσπαθήσει να δημιουργήσει και να διατηρήσει ένα δίκτυο ιδρυμάτων υποδοχής, τα αντίστοιχα τμήματα σπουδών αναμένονται να προβούν σε επικοινωνία με κατάλληλους οργανισμούς ούτως ώστε να δημιουργήσουν τις απαραίτητες διασυνδέσεις για τέτοιες τοποθετήσεις. Επιπλέον, προτρέπουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/φοιτήτριες μας να έρθουν σε απευθείας επικοινωνία με υποψήφιους οργανισμούς στο εξωτερικό και να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους. Πολλοί οργανισμοί στην Ευρώπη γνωρίζουν το πρόγραμμα φοιτητικής κινητικότητας Erasmus+ και προσφέρουν ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε φοιτητές/τριες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη διαδικασία συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα παρακαλώ επικοινωνήστε:

Φάνη Παπαμιχαήλ
Συντονίστρια Κινητικότητας, Γραφείο Erasmus+ Λευκωσία
Tηλ: +357 22 842 571
email: papamichael.f@unic.ac.cy