Το Ευρωπαϊκό έργο EWASTER επιδιώκει να αναπτύξει και να υλοποιήσει ένα νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης, στον τομέα ανακύκλωσης και
επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων στην Ευρώπη, αναδεικνύοντας την ανάγκη για εξειδικευμένο και ειδικά καταρτισμένο προσωπικό σε
αυτό τον τομέα.
Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος θα δοθεί η δυνατότητα σε τρία (3) άτομα να απασχοληθούν για κάποιο διάστημα σε μια επιχείρηση του εξωτερικού όπως επίσης και σε τρείς (3) επιχειρήσεις να «φιλοξενήσουν» εργασιακά κάποιο άτομο στην επιχείρηση
τους.
Ο τομέας προτεραιότητας είναι φυσικά ο τομέας ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών χωρίς βέβαια να αποκλείονται οποιοιδήποτε άλλοι τομείς διαφορετικοί από τον τομέα του προγράμματος.
Οποιαδήποτε επιχείρηση ή άτομο επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ERASMUS για νέους επιχειρηματίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσει μαζί μας για επιπρόσθετες πληροφορίες (τηλ. 22889860, andand@ccci.org.cy)

 

*Το ευρωπαϊκό έργο EwasteR επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενός νέου προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης αλλά και προώθησης της επιχειρηματικότητας, στον τομέα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων στην Ευρώπη. Η ομάδα υλοποίησης του έργου στην Κύπρο είναι το Intercollege, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ)  και το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ).

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Εργου:  http://www.ewaster.eu