BSc Ναυτική Επιστήμη

Request InformationBy submitting this form, I acknowledge that Intercollege might contact me by email or phone.

Η Ναυτική Επιστήμη περιλαμβάνει την πλοήγηση και το χειρισμό πλοίων, την ασφαλή λειτουργία των πλοίων και τη διοίκηση του πλοίου.

Εισαγωγή

Το Πτυχίο (Bachelor of Science, BSc) στη Ναυτική Επιστήμη που προσφέρει το Intercollege Λάρνακας σε συνεργασία με την Ναυτική Ακαδημία Κύπρου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στοχεύει στην επαγγελματική και ακαδημαϊκή εκπαίδευση Αξιωματικών Καταστρώματος σε εμπορικά πλοία, βάσει των προτύπων της Διεθνούς Σύμβασης  STCW (κώδικας Εκπαίδευσης, Έκδοσης Πιστοποιητικών και τήρησης Φυλακών Ναυτικών).

Με την ολοκλήρωση των 4ετών σπουδών, οι οποίες περιλαμβάνουν και ένα χρόνο εκπαίδευσης εν πλω, οι απόφοιτοι αποκτούν το Πτυχίο στην Ναυτική Επιστήμη από το Intercollege Λάρνακας καθώς και το πιστοποιητικό Ναυτικής Ικανότητας Αξιωματικού Γέφυρας σε λειτουργικό επίπεδο (Deck officer) από την Ναυτική Ακαδημία Κύπρου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

 

Το Πτυχίο (Bachelor of Science, BSc) δίδει στους φοιτητές τις απαραίτητες ακαδημαϊκές και διοικητικές γνώσεις που απαιτεί ο κλάδος, ενώ το Πιστοποιητικό Ικανότητας δίνει στους δόκιμους τη δυνατότητα ανέλιξης σε Αξιωματικό Διοικητικού επιπέδου (Υποπλοίαρχος, Chief mate) και Πλοίαρχο (Master). Επίσης, οι απόφοιτοι θα μπορούν να εργαστούν στη ξηρά ως στελέχη Ναυτιλιακών εταιρειών.

Οι Αξιωματικοί Καταστρώματος είναι υπεύθυνοι για την πλοήγηση, τους ελιγμούς και τον ασφαλή χειρισμό του πλοίου, τις επικοινωνίες μεταξύ του πλοίου και της ακτής, το χειρισμό και την παράδοση φορτίου και τη λειτουργία των σωστικών μέσων.

Ο Πλοίαρχος είναι ο υπέρτατος διοικητής του σκάφους, και ενεργεί εξ ονόματος του πλοιοκτήτη.

 

Προφίλ

Γενικοί Στόχοι

 1. Η προετοιμασία των σπουδαστών ώστε να καταστούν επιτυχημένοι επαγγελματίες αξιωματικοί, επιφορτισμένοι με τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στον απαιτητικό τομέα της Ναυτικής Επιστήμης.
 2. Η παροχή στους αποφοίτους των απαραίτητων γνώσεων και τεχνικών δεξιοτήτων ώστε να αριστεύσουν στη Ναυτική Βιομηχανία ως Αξιωματικοί Β’ και στη συνέχεια να προαχθούν σε Αξιωματικούς Α’ και Πλοιάρχους.
 3. Η παροχή στους φοιτητές των θεμελιωδών αρχών της πλοήγησης και του χειρισμού πλοίων, της ασφαλούς λειτουργίας του πλοίου και της διοίκησης επί του πλοίου, προκειμένου να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις προκλήσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας.
 4. Η καλλιέργεια αναλυτικών δεξιοτήτων, τακτικών επίλυσης προβλημάτων και κριτικής σκέψης.
 5. Η προώθηση της δεοντολογίας, της επαγγελματικής υπευθυνότητας και των ηθικών πρακτικών.
 6. Η καθιέρωση της σημασίας της ασφαλούς εκτέλεσης των καθηκόντων του υπεύθυνου αξιωματικού που είναι επιφορτισμένος με καθήκοντα φυλακής καταστρώματος τόσο στη θάλασσα όσο και στο λιμάνι.
 7. Η προώθηση της δια βίου μάθησης και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης μέσω της κατάρτισης των Αξιωματικών Γέφυρας και προχωρημένων πτυχίων.
 8. Η κάλυψη τουλάχιστον του ελαχίστου προτύπου ικανότητας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) για αξιωματικό βάρδιας (STCW Σύμβαση 2010 Κεφάλαιο II, Εδάφιο AII/1. IMO model course 7.03 Λειτουργίες 1, 2 & 3);
 9. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για αποτελεσματική επικοινωνία με συναδέλφους, Αξιωματικούς, Πλοιάρχους, εμπειρογνώμονες ναυτιλίας και το κοινό, σε θέματα σχετικά με τις έννοιες, τους κινδύνους και τις συστάσεις.
 10. Η προσφορά οξυδέρκειας στα σημαντικότερα στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης ενός πλοίου ώστε να αυξηθεί η επαγγελματική ανταγωνιστικότητα του αξιωματικού.

 Συγκεκριμένοι Στόχοι

 1. Ο εξοπλισμός των σπουδαστών με θεμελιώδεις γνώσεις και αναλυτικές δεξιότητες, για τη χρήση του εξοπλισμού πλοήγησης επί του σκάφους, μαζί με προσομοιωτές και εργαστηριακή εμπειρία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τον προκλητικό τομέα της ναυτικής επιστήμης.
 2. Η διευκόλυνση της μάθησης και της κατάρτισης στον τομέα της ναυτικής επιστήμης, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τη βιομηχανία και την τρέχουσα τεχνολογία αιχμής.
 3. Η παροχή των θεωρητικών και των υπολογιστικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη λύση των εφαρμοσμένων και θεωρητικών προβλημάτων στον τομέα της ναυτικής επιστήμης.
 4. Η παροχή πρακτικής και πειραματικής άμεσης και μονοετούς εμπειρίας επί του πλοίου, η οποία επιτρέπει στους σπουδαστές να συνδέονται άμεσα με τις θεμελιώδεις γνώσεις και τη θεωρία.
 5. Η παροχή στους σπουδαστές της ευκαιρίας να εργαστούν ατομικά ή σε ομάδες για να δώσουν λύσεις σε ποικίλα ναυτικά προβλήματα/καταστάσεις.
 6. Η παροχή στους σπουδαστές της ευκαιρίας να αναπτύξουν εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνικές ικανότητες στον τομέα της εμπειρογνωμοσύνης τους, ώστε να καταστούν επιτυχημένοι επαγγελματίες αξιωματικοί καταστρώματος και να προωθήσουν το όραμα της εταιρείας.
 7. Η απόκτηση γνώσεων που σχετίζονται με:  Πλοήγηση, Χειρισμό Φορτίου και Αποθήκευση, Έλεγχο της Λειτουργίας του Πλοίου και Φροντίδα των Επιβαινόντων σε αυτό, όλα τα πάντα σε επιχειρησιακό επίπεδο βάσει των ικανοτήτων IMO STCW (Πρότυπα Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης και Φύλαξης) .

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, από τους σπουδαστές αναμένεται να:

 1. Έχουν βαθιά γνώση και κατανόηση των διαδικασιών και των τεχνολογιών που εμπλέκονται στον τομέα της Ναυτικής Επιστήμης.
 2. Χρησιμοποιούν τα μαθηματικά, τη φυσική και τις τεχνικές πλοήγησης για να αναλύουν και να επιλύουν προβλήματα που σχετίζονται με τις ναυτιλιακές σπουδές.
 3. Εκπαιδεύονται σε θαλάσσιους κινητήρες και ναυτικά ηλεκτρονικά όργανα για εξειδικευμένες λειτουργίες θαλάσσιας επιστήμης.
 4. Γνωρίζουν τους ορισμούς και την εξειδικευμένη αγγλική ναυτιλιακή ορολογία.
 5. Έχουν γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, την ηγεσία και τη διοίκηση, και θέματα Ναυτικού Δικαίου.
 6. Έχουν εμπειρία στην εκτίμηση διαχείρισης κρίσεων, την ασφάλεια επί του πλοίου και στις επικοινωνίες.
 7. Έχουν εις βάθος γνώση ναυσιπλοΐας, πλοήγησης, θαλάσσιας μετεωρολογίας, μεταφοράς φορτίου και ναυλώσεων-ασφαλίσεων.
 1. Εξοικειωθούν με τις έννοιες του κώδικα COLREGS , τα συστήματα ECDIS & GMDSS , ARPA και τις προσομοιώσεις ISPS-SSO, RADAR, BMS & BTM-BRM.
 2. Να εκπαιδευθούν και να αποκτήσουν εμπειρία στη χρήση των διαφόρων προσομοιωτών (Προσομοιωτής Γέφυρας, Προσομοιωτής GMDSS & επικοινωνιών, προσομοιωτής χειρισμού φορτίου).
 1. Έχουν ευρεία γνώση του MARPOL – Διαχείριση Ερματικού Ύδατος.
 2. Αποκτήσουν εμπειρία στη ναυσιπλοΐα, τους ελιγμούς και τον ασφαλή χειρισμό του πλοίου.
 3. Επικοινωνούν μεταξύ πλοίου και ξηράς.
 4. Χειρίζονται και να παραδίδουν φορτίο.
 5. Λειτουργούν όλα τα σωστικά μέσα.
 6. Γνωρίζουν λεπτομερώς τα στοιχεία του σκάφους, τα δομικά του μέρη και τις βασικές αρχές του μηχανικού και του ναυτικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού του.
 7. Επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους άλλους χρησιμοποιώντας προφορικές ή γραπτές δεξιότητες.
 8. Γνωρίζουν τη σημασία και τα οφέλη της δια βίου μάθησης στο επάγγελμα της Ναυτικής Επιστήμης.

Κατανοούν τα επιχειρησιακά βασικά στοιχεία μίας ναυτιλιακής εταιρείας, προκειμένου να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά με το προσωπικό των κεντρικών γραφείων.

Εισδοχές

Προαπαιτούμενα Εισδοχής

Κριτήρια Εισδοχής

Τα κριτήρια εισδοχής στο πρόγραμμα της Ναυτικής Επιστήμης είναι Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο προσόν με μέσο όρο βαθμολογίας 15/20 (75%) ή το σχετικό ισοδύναμο. Σε περίπτωση που το Απολυτήριο είναι χαμηλότερο του 15, τότε η επικέντρωση στα Μαθηματικά και/ή τη Φυσική με μέσο όρο 15/20 είναι απαραίτητη.

Εκτός από την δυνατή ακαδημαϊκή απόδοση, λαμβάνουμε υπόψη την οποιαδήποτε συμμετοχή του σπουδαστή σε εξωσχολικές δραστηριότητες, τις ηγετικές ικανότητες καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες που να είναι συναφή με εμπειρία στη θάλασσα.

Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιάσουν τουλάχιστον ένα TOEFL με ελάχιστη βαθμολογία 500 μονάδες τύπου σε χαρτί ή 173 μονάδες τύπου μηχανογραφημένο,  ή ένα TOEFL IBT με βαθμολογία τουλάχιστον 61, ή ένα IGCSE/GCSE “O” Level με “C”, ή IELTS με βαθμολογία  6.0 και πάνω, ή εξετάσεις Cambridge (First Certificate με βαθμό B και άνω, καθώς και  Proficiency με βαθμό C και άνω), ή κατατακτήριο τεστ στο επίπεδο ENGL-100 των Κατατακτηρίων Εξετάσεων της Ακαδημίας.

 

Ιατρικές Εξετάσεις

Πιστοποιητικό Ιατρικής Καταλληλόλητας για Ναυτικούς (το οποίο βασίζεται στον Κανονισμό STCW I/9) από γιατρό/ιατρικό κέντρο/νοσοκομείο/νοσοκομείο εγκεκριμένο από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας Κύπρου ή από τον αρμόδιο ναυτικό φορέα της χώρας καταγωγής σας.

Άλλα έγγραφα:

 • Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου
 • 2 πρόσφατες Φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Αντίγραφο Ταυτότητας.

Πρόγραμμα Σπουδών

 

Μαθήματα Ανά εξάμηνο

Εξάμηνο Α’
Α/Α Κωδικός

Μαθήματος

Όνομα

Μαθήματος

Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων

(ECTS)

1. MANS-101 Mathematics I 5
2. MANS-102 Physics I 4
3. ESP-103M Maritime English 5
4. MANS-111 Navigation Fundamentals 7
5. MANS-112 COLREGS – Safety of Watch 6
6. MANS-113 Communications 3
Εξάμηνο Β’
Α/Α Κωδικός

Μαθήματος

Όνομα

Μαθήματος

Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων

(ECTS)

7. MANS-103 Mathematics II 3
8. MANS-104 Physics II 4
9. MANS-114 Celestial Navigation 5
10. MANS-431 Maritime Law 3
11. MANS-131 Safety on Board 4
12. MANS-132 Deck Seamanship 7
13. MANS-133 Naval Architecture – Design 4
Εξάμηνο Γ
Α/Α Κωδικός

Μαθήματος

Όνομα

Μαθήματος

Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων

(ECTS)

1. MANS-211 Applied Navigation 7
2. MANS-212 Marine Meteorology 6
3. MANS-213 Nautical Electronic Instruments 6
4. MANS-391 Computers 6
5. MANS-215 Marine Engines 3
6. MANS-491 Chartering Insurance 3
Εξάμηνο Δ’*
Α/Α Κωδικός

Μαθήματος

Όνομα

Μαθήματος

Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων

(ECTS)

7. MANS-290 Practical Training on Board 30
Εξάμηνο Ε
Α/Α Κωδικός

Μαθήματος

Όνομα

Μαθήματος

Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων

(ECTS)

1. MANS-311 GMDSS 7
2. MANS-331 Marine Legal Issues 5
3. MANS-332 Human Resource Management 4
4. MANS-333 Leadership and Administration 4
5. MANS-334 Crisis Management – Risk Assessment 4
6. MAGC-402 Safety and Risk Management 5
Εξάμηνο ΣΤ
Α/Α Κωδικός

Μαθήματος

Όνομα

Μαθήματος

Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων

(ECTS)

7. MAGC-301 Ship Management 3
8. MANS-321 Stability – Stresses 7
9. MANS-322 Cargo Transport 7
10. MANS-335 MARPOL – Ballast Water Management 4
11. MANS-336 Emergencies and SAR 5
12. MANS-337 Ship’s Inspections 4
Εξάμηνο Ζ’
Α/Α Κωδικός

Μαθήματος

Όνομα

Μαθήματος

Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων

(ECTS)

1. MANS-290 Practical Training on Board 30
Εξάμηνο Η’
Α/Α Κωδικός

Μαθήματος

Όνομα

Μαθήματος

Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων

(ECTS)

2. MANS-432 ISPS – SSO 3
3. MANS-411 ARPA – Watch Keeping 3
4. MANS-412 Simulation – BMS 3
5. MANS-214 RADAR 4
6. MANS-216 ECDIS 4
7. MANS-490 Bachelor Thesis 10
8. MANS-115 Simulation BTM – BRM 3

Εγγραφείτε Τώρα!

Οι Εγγραφές Άρχισαν!

Εγγραφείτε σήμερα και συμπληρώστε την online αίτηση, για να αρχίσετε τη διαδικασία εισδοχής!
Εγγραφείτε Τώρα!